1. Mind the art
  2. Βιβλίο

Dan Simmons «Ὑπερίων»

Τοῦ Τάσου Γέροντα


Dan Simmons «Ὑπερίων». Μετάφραση Βασίλης Ἀθανασιάδης. Ἐκδόσεις Anubis 2021.


480 σελίδες σέ μέτριας ὑφῆς χαρτί, πολύ ὄμορφο ἐξώφυλλο, πολύ καλή μετάφραση, ἐπιμέλεια καί ἐκτύπωση καί στιβαρό δέσιμο.


Βρισκόμαστε στόν 29ο αἰῶνα. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἐγκαταλείψει τήν ἐρημωμένη Γῆ καί, μέ τή βοήθεια τῆς ἁλματώδους προόδου τῆς τεχνολογίας, ἔχουν φτάσει στά πέρατα τοῦ Σύμπαντος. Ἔχουν γνωρίσει ἄλλους κόσμους καί ἔχουν συμμαχήσει μέ ἄλλους πολιτισμούς. Τελικά ἔχουν ἐγκαταστήσει τήν παντοδύναμη Ἡγεμονία, ἡ ὁποία κυβερνᾶ τό Δίκτυο τῶν Κόσμων. Σ' αὐτό τό Δίκτυο δέν ἀνήκουν ὅλα τά ἀστρικά συστήματα τοῦ σύμπαντος, ὅμως γενικά ἐπικρατεῖ εἰρήνη. Μόνη ἐξαίρεση ἀποτελοῦν οἱ Ἐκτοπισμένοι. Αὐτοί δέν ἀποδέχονται τήν ἐξουσία τῆς Ἡγεμονίας καί κινοῦνται σάν πειρατές μεταξύ τῶν Κόσμων.


Στόν πλανήτη Ὑπερίωνα, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στά νεότερα μέλη τοῦ Δικτύου, ὑπάρχουν οἱ μυστηριώδεις Χρονοτύμβοι. Παρότι ἀποτελοῦν ἀντικείμενο μελέτης γιά αἰῶνες, δέν κατέστη δυνατόν νά μαθευτεῖ ἡ προέλευσή τους καί ἡ λειτουργία τους. Φαίνεται νά ἀδιαφοροῦν γιά τούς νόμους τῆς φύσης, ἀκόμα καί νά τούς καταπατοῦν.


Ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἱστορίας μαθαίνουμε πώς οἱ Ἐκτοπισμένοι ὁδεύουν σύσσωμοι πρός τόν Ὑπερίωνα γιά νά τόν κατακτήσουν, μέ σκοπό νά ἀποκτήσουν πρόσβαση στούς Χρονοτύμβους. Ἡ Ἡγεμονία ἀδυνατεῖ νά ὑπερασπιστεῖ τόν μακρινό πλανήτη, ὁπότε προσπαθεῖ νά τόν ἐκκενώσει ἀπό τά ἑκατομμύρια τῶν κατοίκων του.


Στόν Ὑπερίωνα «ζεῖ» ἕνα μυστηριῶδες πλάσμα, τό Ἁρπακτικό. Κι αὐτό δέν ὑπακούει στούς νόμους τῆς φύσης, δέν γνωρίζει χωρικά καί χρονικά ὅρια καί περιορισμούς καί μισεῖ τούς ἀνθρώπους. Μία περίεργη θρησκεία ἔχει σχηματιστεῖ, οἱ ὀπαδοί τῆς ὁποίας λατρεύουν τό Ἁρπακτικό.


Ἡ Ἡγεμονία ἀποφάσισε νά στείλει ἐπειγόντως στόν Ὑπερίωνα ἑπτά ἀνθρώπους, ἐν εἴδιε προσκυνητῶν τοῦ Ἁρπακτικοῦ. Στόχος τους εἶναι νά ξεδιαλύνουν τά μυστήρια τοῦ πλανήτη καί τοῦ ἀλλόκοτου πλάσματός του. Εἶναι ἑπτά ἄνθρωποι διαφορετικῆς προέλευσης, ἱεραρχίας, ψυχοσύνθεσης: ἕνας ἱππότης, ἕνας ὑψηλόβαθμος ἀξιωματοῦχος, ἕνας συνταγματάρχης, ἕνας ποιητής, ἕνας ἱερέας μέ τήν κόρη του σέ βρεφική ἡλικία καί μία ἰδιωτική ἐρευνήτρια. Καί ὅσο αὐτοί ταξιδεύουν πρός τόν Ὑπερίωνα, μᾶς διηγοῦνται τήν ἱστορία τους καί τή σχέση τους μέ τόν παράξενο πλανήτη. Οἱ ἀφηγήσεις τους τελειώνουν μέ τήν ἄφιξή τους στόν πλανήτη. Τότε τελειώνει κάι τό βιβλίο. Ὁ ἑπόμενος τόμος θά μᾶς ἀποκαλύψει τί τούς περιμένει.


Διαβάζουμε ἑπτά ἱστορίες ἀνθρώπων τόσο διαφορετικές μεταξύτους, ὅσο διαφορετικός εἶναι ὁ 29ος αἰώνας ἀπό τό σήμερα. Κι ὅσο μαθαίνουμε αὐτές τίς προσωπικότητες, μαθαίνουμε σταδιακά τή μορφή τοῦ Σύμπαντος, τή δομή τῆς Ἡγεμονίας, τήν ἀπίστευτη τεχνολογική ἐξέλιξη (μέ συχνές ἀναφορές σέ ἐπιστήμονες τῆς ἐποχῆς μας καί προγενέστερους), τίς συμμαχίες καί τίς κόντρες, τούς ἀνθρώπους καί τά ὑπόλοιπα πλάσματα καί κατασκευές. Οἱ περιγραφές τῶν τόπων συναρπάζουν. Οἱ χαρακτῆρες ἔχουν βάθος, ούσία. Αὐτές οἰ ἀφηγήσεις μᾶς δείχνουν ἐναργέστατα τήν ἀδυναμία τῶν ἀνθρώπων νά συνυπάρξουν ἁρμονικά σέ βάθος χρόνου, νά ἀποδεχθοῦν τό διαφορετικό, νά συμφιλιωθοῦν μέ τόν ἀνώτερο. Μᾶς δείχνουν τή λατρεία τῶν ἀνθρώπων γιά τήν ἐξουσία, τή δύναμη, τἠν ἐπιβολή. Συνάμα μᾶς δείχνουν τόν φόβο του μπροστά στό ἄγνωστο, τό ἀκατανόητο, τό ἀνίκητο.


Εἶναι ἕνα βιβλίο ἐπιστημονικῆς φαντασίας. Εἶναι ὅμως ἕνα βιβλίο κοινωνικό, φιλοσοφικό, θεολογικό.


Ἐν τέλει εἶναι ἕνα σπουδαῖο βιβλίο, τό ὁποῖο μπορεῖ ἐπάξια νά σταθεῖ δίπλα στά ἔργα τῶν κορυφαίων τοῦ εἴδους Ἄρθουρ Κλάρκ, Ἰσαάκ Ἀσίμωφ, Ρόμπερτ Χάινλαϊν.