1. Θέματα

Φῶτα ὀμίχλης, αὐτός ὁ ἄγνωστος

Τοῦ Τάσου Γέροντα


Μέ τήν ἔκφραση "φῶτα ὀμίχλης" ἐννοοῦμε τά ἑξῆς δύο πράγματα στό αὐτοκίνητο:

Πρῶτον, τούς προβολεῖς ὀμίχλης. Αὐτοί βρίσκονται στόν ἐμπρόσθιο προφυλακτήρα τοῦ αὐτοκινήτου, συνήθως χαμηλά καί στίς ἄκρες του. Ἐκπέμπουν ἰσχυρό λευκό φῶς.


Δεύτερον, τό ἤ τά πίσω φῶς/φῶτα ὀμίχλης. Συνήθως βρίσκονται ψηλά στήν ὁμάδα τῶν πίσω φώτων. Ἐκπέμπουν πολύ ἔντονο κόκκινο φῶς.


Ὅπως μαρτυρᾷ καί τό ὄνομά τους, ἀμφότερα χρησιμοποιοῦνται ὅταν ἐπικρατοῦν συνθῆκες περιορισμένης ὁρατότητας ὅπως ὀμίχλη ἤ ἔντονη βροχόπτωση. Οἱ προβολεῖς ὀμίχλης ἐκπέμπουν φῶς μεγάλης ἔντασης καί μικρῆς διάχυσης ὥστε νά διαπερνᾷ τήν πυκνή ὀμίχλη, αὐξάνοντας ἔτσι τήν ὁρατότητα τοῦ ὁδηγοῦ. Τό πίσω φῶς ὀμίχλης μέ τό πολύ ἔντονο κόκκινο φῶς καθιστᾷ τό αὐτοκίνητο ὁρατό ἀπό ἱκανή ἀπόσταση στά ὀχήματα πού ἀκολουθοῦν.


Δυστυχῶς εἶναι πολύ συχνό τό φαινόμενο νά βλέπουμε αὐτοκίνητα νά κυκλοφοροῦν μέ τά φῶτα ὀμίχλης ἀναμμένα καί σέ συνθῆκες καλῆς ὁρατότητας.

Κάποιοι ἀνάβουν τούς προβολεῖς ὀμίχλης ἀντί γιά τά κανονικά φῶτα πορείας ἐπειδή... ὁμολογῶ πώς δέν μπορῶ νά φανταστῶ τό γιατί. Κάποιοι τούς ἀνάβουν μαζί μέ τά φῶτα πορείας γιά να βλέπουν καλύτερα. Ἄλλοι τούς ἀνάβουν ἐπειδή νομίζουν πώς ἔτσι φαίνεται πιό ὄμορφο τό αὐτοκίνητό τους. Ὑπάρχουν καί μερικοί πού τούς ἀνάβουν ἐπειδή νομίζουν πώς ἔτσι γίνεται πιό "σπόρ" τό αὐτοκίνητό τους κι αὐτοί δείχνουν πόσο "γρήγοροι" ὁδηγοί εἶναι. Ὅλοι τους ἀγνοοῦν ἤ, τό πιθανότερο, ἀδιαφοροῦν πού ἐνοχλοῦν τούς προπορευόμενους ὁδηγούς.


Ὑπάρχει καί μιά μικρή μερίδα ὁδηγῶν πού ἔχουν μονίμως ἀναμμένο τό πίσω φῶς ὀμίχλης! Πράξη ἐντελῶς ἄχρηστη γι' αὐτούς καί πολύ ἐνοχλητική γιά ὅσους τούς ἀκολουθοῦν. Εὐτυχῶς αὐτοί οἱ ὁδηγοί εἶναι κατά κανόνα ἀργοί (ὁδηγοί), ὁπότε εἶναι εὔκολο νά τούς προσπεράσει κάποιος καί νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν ἐνόχληση.
Οἱ περισσότεροι κατασκευαστές αὐτοκινήτων δίνουν τή δυνατότητα τό κουμπί πού ἀνάβει τά φῶτα ὀμίχλης νά εἶναι μονίμως πατημένο. Ἔτσι, ὅταν ὁ ὁδηγός ἀνάψει ἀκόμα καί τά φῶτα στάσης, θά ἀνάψουν καί τά φῶτα ὀμίχλης. Προφανῶς εἶχαν στόν νοῦ τους πολιτισμένους ὁδηγούς, οἱ ὁποῖοι δέν χρησιμοποιοῦν ὅ,τι δέν τούς χρειάζεται.


Πῶς θά καταλάβουμε ὅτι χρειάζονται τά φῶτα ὀμίχλης; Ὑπάρχουν δύο πολύ ἁπλοί κανόνες. Πρῶτον, θά πρέπει νά ἔχει ὀμίχλη ἤ καταρρακτώδη βροχή. Καί δεύτερον, δέν θά πρέπει νά ὑπάρχει κοντά μας, μπροστά καί πίσω, ἄλλο αὐτοκίνητο, ἐπειδή τότε τά φῶτα αὐτά μόνο θά ἐνοχλοῦν καί δέν θά ἐξυπηρετοῦν.


Ἡ χωρίς λόγο χρήση τῶν φώτων ὀμίχλης ἀπαγορεύεται ἀπό τόν Κώδικα Ὁδικῆς Κυκλοφορίας καί τιμωρεῖται μέ πρόστιμο 80€. Ἀναρωτιόμουν γιατί ἡ Τροχαία δέν μοιράζει πρόστιμα στούς παραβάτες, μέχρι πού εἶδα περιπολικό νά κινεῖται ἀργά στήν παραλιακή, μέ τούς προβολεῖς ὀμίχλης ἀναμμένους. Ἦταν ἕνα ἡλιόλουστο καλοκαιρινό μεσημέρι...